Nếu mỗi ngày bạn cố gắng hơn ngày hôm trước 1%, sau 1 năm, bạn sẽ cải thiện 3700% so với ban đầu

(1,01)^365 = 37,8 = 3780%

Ngược lại, mỗi ngày bạn giảm bớt chỉ 1% nhỏ nhoi, sau 1 năm, bạn mất đi 97% khả năng so với ban đầu

(0,99)^365 = 0,03 = 3%